Khăn giấy Elleair 150 tờ | 2 lớp
Khăn giấy Elleair 150 tờ | 2 lớp
Khăn giấy Elleair i:na soft pack
150 tờ x 2 lớp
Khăn giấy Elleair 200 tờ | 2 lớp
Khăn giấy Elleair 200 tờ | 2 lớp
Khăn giấy Elleair i:na soft pack
200 tờ x 2 lớp