Chính sách chống hối lộ

Để tiếp tục là một “công dân doanh nghiệp tốt” được cộng đồng Quốc tế tin tưởng và hướng đến hiện thực hóa triết lý kinh doanh “Kiến tạo nên một tương lai tốt đẹp cho mọi người trên khắp thế giới”, Tập đoàn Daio đã thiết lập “Quy tắc ứng xử của Tập đoàn Daio” - là kim chỉ nam cho cách ứng xử của mỗi cán bộ - nhân viên, đồng thời tuyên bố sẽ không dung thứ cho các hành vi hối lộ làm cản trở sự ổn định của hệ thống xã hội và cạnh tranh công bằng. Tập đoàn Daio sẽ ngăn chặn triệt để hành vi hối lộ, thực hiện quản lý trung thực và có đạo đức theo chính sách này, cũng như “Quy định chống hối lộ của Tập đoàn Daio” và các quy định nội bộ liên quan khác.

1. Tuân thủ luật pháp và các quy định

Các công ty và các cán bộ - nhân viên thuộc Tập đoàn Daio thực hiện tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan đến chống hối lộ được áp dụng cho từng quốc gia và khu vực hoạt động. Mỗi cá nhân cần hành động đúng chuẩn mực đạo đức và phù hợp với các thông lệ kinh doanh đúng đắn.

2. Nghiêm cấm các hành vi hối lộ

(1) Các công ty và cán bộ - nhân viên thuộc Tập đoàn Daio không đưa ra bất kỳ lời đề nghị, hứa hẹn hoặc thực hiện bất kỳ hành vi thu lợi bất chính hay hành vi gây hiểu lầm rằng đang thu lợi bất chính như dùng tiền và vật phẩm để hối lộ công chức, dù là trực tiếp hay gián tiếp thông qua bên thứ ba.

(2) Các công ty và cán bộ - nhân viên thuộc Tập đoàn Daio không thực hiện các hành vi cung cấp lợi ích như tặng quà, tiếp đãi, v.v., đến các doanh nghiệp tư nhân khác, không nhận từ họ cũng như yêu cầu họ bất kỳ lợi ích nào vượt quá quan niệm xã hội thông thường.

3. Quản lý và lưu giữ hồ sơ của bên thứ ba

Khi tiến hành chỉ định, quyên góp, tặng quà/tiếp đãi, v.v. đối tác kinh doanh, các công ty thuộc Tập đoàn Daio cần thực hiện thủ tục phê duyệt theo quy định chính sách này, cũng như “Quy định chống hối lộ của Tập đoàn Daio” và các quy định nội bộ liên quan khác, xử lý theo quy định kế toán phù hợp. Ngoài ra, các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục và quy trình phê duyệt đã được thực hiện sẽ lưu giữ một cách thích hợp.

4. Đào tạo chống hối lộ

Các công ty thuộc Tập đoàn Daio tiến hành đào tạo định kỳ để đảm bảo cán bộ - nhân viên tuân thủ theo chính sách này, cũng như luật pháp và các quy định nội bộ liên quan đến chống hối lộ.

5. Thiết lập hệ thống tư vấn và báo cáo nội bộ

Tập đoàn Daio thiết lập một hệ thống tư vấn và báo cáo kịp thời cho Bộ phận Rủi ro và Tuân thủ hoặc cho Bộ phận Tố giác nội bộ trong trường hợp các công ty và cán bộ - nhân viên thuộc Tập đoàn Daio tham gia, phát hiện hoặc bị nghi ngờ có liên quan đến bất kỳ hành động nào vi phạm chính sách này.

6. Chế độ thúc đẩy - Cải tiến liên tục

(1) Dưới sự chỉ đạo của giám đốc phụ trách rủi ro và tuân thủ, Tập đoàn Daio sẽ thiết lập và duy trì chế độ thúc đẩy nhằm ngăn chặn hối lộ trong Tập đoàn dựa trên chính sách này.

(2) Tập đoàn Daio sẽ thường xuyên tổ chức giám sát tình hình tuân thủ chính sách này, cững như luật pháp và các quy định nội bộ liên quan đến chống hối lộ. Đồng thời, thực hiện đánh giá hiệu quả và tính hợp lệ của chính sách này, cơ chế chống hối lộ, và các quy định nội bộ có liên quan song song với việc tiến hành liên tục rà soát để hướng đến việc cải thiện chính sách này.

7. Xử lý vi phạm

Trong trường hợp cán bộ - nhân viên vi phạm chính sách này hoặc các quy định nội bộ liên quan, Tập đoàn Daio sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm khắc, bao gồm xử lý kỷ luật dựa trên nội quy lao động, v.v., và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn tái diễn.

Ban hành: Tháng 1 năm 2024


ELLEAIR INTERNATIONAL VIETNAM CO., LTD.
“Chính sách chống hối lộ của tập đoàn Daio”: Thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2024
“Chính sách chống hối lộ của tập đoàn Daio”: Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2024